ஜனவரி 24, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்: சபதம் 9-11

தவறான கருத்துக்களை வைத்திருப்பது, மக்களின் வாழ்விடங்களை இடிப்பது மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியவற்றைப் பற்றிய போதிசத்வா விதிகளின் விளக்கம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்