ஜூலை 21, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

அடிப்படை வாகன மைதானம் மற்றும் பாதைகள்

கேட்பவரின் அடிப்படைகள் மற்றும் பாதைகள் பற்றிய விளக்கம், இதில் என்னென்ன துன்பங்கள் அல்லது தடைகள் தேவை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்