ஜூன் 24, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு பாட்டிலில் பச்சை நிற மருந்துடன் நீல நிற அடையாளம் மற்றும் வார்த்தைகள்: அனைத்து துன்பங்களுக்கும் மருந்து
2011 ஆம் ஆண்டு புத்த மதத்தை இளைஞர்கள் ஆராயுங்கள்

இன்னல்களுக்கு மருந்தாகும்

குழந்தைகளாகிய நாங்கள் மற்றவர்களின் கருணையை முற்றிலும் சார்ந்து இருந்தோம். அதைப் பார்த்து, நாம் ஆகிறோம் ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்