சித்திரை 14, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மைண்ட்ஃபுல்னஸின் ஸ்தாபனங்களில் சாந்திதேவா

உடலை பகுப்பாய்வு செய்தல்

உடலைப் பகுப்பாய்வு செய்வது, அது எவ்வாறு உள்ளார்ந்த முறையில் இல்லை, ஆனால் உள்ளது என்பதைப் பார்க்க உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
எட்டு ஆபத்துகள்

இணைப்பு வெள்ளம்

பற்றுதலும் ஏக்கமும் இந்த வாழ்க்கையில் அறம் இல்லாததை உருவாக்கி நம்மை உந்தித் தள்ளுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்