ஜூலை 2, 2010

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 57-62

ஒருவரின் சொந்த எண்ணங்களையும் மனதையும் மாற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் எவ்வாறு ஞானத்தை அடைய முடியும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆயிரம் ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக்கின் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2010

மூன்று வகையான துக்கா மற்றும் காரணங்கள்

அறியாமை எவ்வாறு நமது துன்பங்களுக்கும், சுழற்சி முறையில் வாழ்வதற்கும் மூலகாரணமாக இருக்கிறது என்பதற்கான போதனைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்