சித்திரை 11, 2010

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மனதை அடக்கும் கவர்.
மனதை அடக்குதல்

பெற்றோர்-குழந்தை உறவுகள்

எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தவறான எண்ணங்கள் எப்படி பெற்றோர்-குழந்தை உறவுகளில் சிரமங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்