நவம்பர் 15, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மனதை அடக்கும் கவர்.
மனதை அடக்குதல்

நல்ல வாழ்க்கைக்கான நடைமுறை வழிகாட்டுதல்கள்

முறைப்படி அல்லது முறைசாரா முறையில் தஞ்சம் அடைவது என்பது பௌத்தத்தில் என்ன அர்த்தம் மற்றும் ஒருவர் பயன்படுத்தும் வழிகாட்டுதல்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்