செப் 10, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

அடைக்கலம் Ngöndro

உணர்வுள்ள உயிரினங்களைக் காட்சிப்படுத்துதல்

பூர்வாங்க பயிற்சியின் (ngöndro) ஒரு பகுதியாக மற்ற உணர்வுள்ள உயிரினங்களை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

மூன்று நகைகளை காட்சிப்படுத்துதல்

பூர்வாங்க நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது (ngöndro)…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஏழு-புள்ளி மனப் பயிற்சி

விமர்சனம்: துன்பத்தை மாற்றுதல்

தியானத்தை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் கொடுப்பது மற்றும் துன்பங்களை மாற்றுவது பற்றிய சமீபத்திய பேச்சுகளின் மதிப்பாய்வு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்