ஆகஸ்ட் 22, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒன்றாக அமர்ந்திருக்கும் துறவிகள்.
துறவு வாழ்க்கை 2009 ஆய்வு

கஸ்ஸப சொற்பொழிவுகள்: உபதேசம்

நன்றாகப் பயிற்சி செய்பவர்களின் உதாரணங்களால் சமூகம் தூண்டப்படுகிறது. தடுக்க மக்களுக்கு உதவுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்