ஆகஸ்ட் 19, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

புனிதர்கள் சாம்டனும் ஜம்பாவும் ஒன்றாக நடக்கிறார்கள்.
துறவு வாழ்க்கை 2009 ஆய்வு

நேர்மை மற்றும் நம்பிக்கை

மற்றவர்களுக்குத் தாங்கக்கூடியதை விட அதிக நம்பிக்கையைக் கொடுப்பதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் மற்றும் இருப்பதன் முக்கியத்துவம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்