ஜூலை 5, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

மரணம் மற்றும் அடைக்கலம்

மரணம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையை எவ்வாறு சிந்திப்பது மூன்று நகைகளில் தஞ்சம் அடைவதற்கு நம்மை இட்டுச் செல்லும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்