31 மே, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மனதை அடக்கும் கவர்.
மனதை அடக்குதல்

உன்னத எட்டு மடங்கு பாதை

மூன்று உயர் பயிற்சிகளின் கீழ் உன்னத எட்டு மடங்கு பாதை எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது; இது தொடர்பான நடைமுறைகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்