11 மே, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தண்ணீருக்கு அடியில் உள்ள மனிதன் தண்ணீருக்கு மேலே இருந்து சூரியனின் கதிர்களை அடைய முயற்சிக்கிறான்
தியானம் மீது

மறு கரையைக் கடக்கிறது

சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஒருவர் சிறையில் பின்வாங்கும்போது அவர் எதிர்கொள்ளும் உள் போராட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்