ஜனவரி 18, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்குபவர்களின் ஆரம்ப அனுபவங்கள்

பல்வேறு மன நிலைகள் மற்றும் அமைதியற்ற ஆற்றல் மூலம் செயல்படுவது, நாம் நகரும் வழியை மாற்றுவது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்