ஜூன் 24, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கை முத்திரையை வழங்கும் மண்டலம்.
மண்டல பிரசாதம்

மண்டல பிரசாதம்

மண்டல பிரசாதம் செய்யும் நடைமுறையின் அர்த்தமும் நோக்கமும், குறிப்பாக சூழலில்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்