22 மே, 2002

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

புனித சோட்ரான் தியானம் செய்கிறார்.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

ஒன்பது புள்ளி மரண தியானம்

மரணம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையை கவனமாகவும் முழுமையாகவும் சிந்திப்பதன் மூலம், நாம் முடிவுக்கு வருகிறோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்