சித்திரை 16, 2002

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தங்கா கான் லா இமேஜென் டி லாமா சோங்காபா.
பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

விழிப்புணர்விற்கான பாதையின் சாராம்சம் பற்றிய வசனங்கள் ஜெ சோங்காபாவின் நிறுவனர்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்