செப் 11, 2000

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மஞ்சுஸ்ரீயின் தங்க படம்
மஞ்சுஷ்ரி

அடைக்கலம், போதிசித்தா, நான்கு உன்னத உண்மைகள்

மகாயான கண்ணோட்டத்தில் நான்கு உன்னத உண்மைகளின் விளக்கக்காட்சி மற்றும் நினைவூட்டல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்