சித்திரை 28, 2000

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

குறைபாடற்ற சிலாக்கியங்களை உருவாக்குதல்

எங்கள் தவறான வழிகளை வெளிப்படுத்த உதவும் குறைபாடற்ற சொற்பொழிவுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை விவாதம் கற்றுக்கொடுக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

நிகழ்வுகளின் ஒப்பீடு

வெவ்வேறு நிகழ்வுகளை எவ்வாறு ஒப்பிடுவது என்பதை விவாதம் நமக்குக் கற்பிக்கிறது, இதன் மூலம் விஷயங்களை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

கருத்தியல் மற்றும் கருத்தற்ற மனங்கள்

சூழ்நிலையின் அப்பட்டமான உண்மைகளைப் பார்க்கவும், அவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்தவும் விவாதம் நமக்கு உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

மக்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் சந்திக்கவும்

விவாதத்தைக் கற்றுக்கொள்பவர்களை அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் மற்றவர்களைச் சந்திக்கும் விதத்தில் பேச ஊக்குவிப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்