செப் 11, 1995

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

இணைப்பு

எப்படி பற்றுதல் போன்ற துன்பங்கள் நம் மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்