பிப்ரவரி 13, 1994

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கபாவின் தங்கா படம்.
குரு யோகம்

லாமா சோங்கபா குரு யோகா, பகுதி 2

குரு யோகப் பயிற்சியின் வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரானின் விளக்கம் பகுதி 2.

இடுகையைப் பார்க்கவும்