5 மே, 1993

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

அமர்ந்திருக்கும் புத்தரின் சிலை.
LR12 போதிசிட்டா சாகுபடி

போதிசிட்டாவை உருவாக்குகிறது

இரக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பதைப் பார்த்து ஏழு-புள்ளி காரண-விளைவு தியானத்தின் ஆய்வை முடிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்