சித்திரை 26, 1993

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

அமர்ந்திருக்கும் புத்தரின் சிலை.
LR12 போதிசிட்டா சாகுபடி

எங்கள் தாய்மார்களின் கருணை

ஏழு-புள்ளி காரணம் மற்றும் விளைவு தியானத்தின் ஆய்வைத் தொடங்குதல், எப்படி எல்லாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்