ஜூலை 8, 1991

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் அபே சமூகத்தின் ஆய்வு குழு புகைப்படம்.
LR05 விலைமதிப்பற்ற மனித உயிர்

விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்வின் சுதந்திரம்

ஒரு விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிப்பதன் நோக்கம் மற்றும் எட்டு அடையாளம் காண கற்றுக்கொள்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்