Podstawa praktyki buddyjskiej (2018-20)

Nauki zawarte w drugim tomie Biblioteki Mądrości i Współczucia, których współautorem są Jego Świątobliwość Dalajlama, na temat buddyjskich teorii percepcji i podstawowych etapów buddyjskiej ścieżki.

Życie ze świadomością nietrwałości i śmierci

Trzy z czterech „pieczęci”, znaki określające werset lub tekst, są z punktu widzenia buddyzmu.

Zobacz post

Nirwana to prawdziwy spokój

Czwarta pieczęć, ta nirwana jest prawdziwym pokojem i znaczenie sekwencji czterech pieczęci oraz ich związku z czterema…

Zobacz post

Dwie prawdy i niezwodnicza wiedza

Dwie prawdy, prawdy ostateczne i zawoalowane oraz cztery typy rzetelnych poznających według Chandrakirtiego.

Zobacz post

Rodzaje świadomości

Siedem rodzajów świadomości według szkoły zasad Sautantrika i cztery rodzaje rzetelnych poznających według szkoły zasad prasangiki.

Zobacz post

Wiarygodne osoby rozpoznające i sylogizmy

Rodzaje świadomości, bezpośrednie i inferencyjne rzetelne osoby poznające oraz jak rozumieć sylogizmy.

Zobacz post

Wiarygodni kognitorzy na podstawie przykładu i autory...

Związek między błędnymi świadomościami a naszym życiem emocjonalnym, a rzetelnymi poznawczymi opartymi na przykładzie i autorytecie.

Zobacz post

Potrójna analiza

Wiarygodni osoby poznające oparte na autorytatywnym świadectwie i jak przeprowadzić potrójną analizę w celu ustalenia, czy Pismo Święte jest ważne, czy nie.

Zobacz post

Prawidłowe powody i rzetelni znawcy

Trzy rodzaje wątpliwości, pogląd Prasangiki na rzetelnych poznających i skąd wiedzieć, kiedy mamy właściwy powód i rzetelnego poznającego.

Zobacz post

Wiarygodne osoby rozpoznające i medytacja

Związek między naszymi wzorcami myślenia a typami osób poznających oraz sposób, w jaki wnioskowane, wiarygodne osoby poznające odnoszą się do medytacji.

Zobacz post

Klasyfikacja zjawisk

Dyskusja na temat medytacji i sylogizmów, a rozdział 3 rozpoczyna zarys buddyjskiej klasyfikacji zjawisk.

Zobacz post

Ciało i umysł

Różne aspekty, które składają się na ciało i umysł: dwanaście źródeł i osiemnaście składników oraz pięć wszechobecnych czynników mentalnych.

Zobacz post