Grudnia 19, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Uwolnij się od przywiązania

Komentarz do wersetów 1-6 rozdziału 8 książki „Zaangażowanie w czyny bodhisattwy”.

Zobacz post