तिब्बती (བོད་སྐད།)

འདིར་ སྒྲ་སྒྲ་ སྒམ་ དང་ དང་ གཟུགས་ བརྙན་ བརྙན་ པར་ པར་ གསུང་ཆོས་ གསུང་ཆོས་ བསྒྱུར་ ཚུད་ ཚུད་ བོད་ སྐད་ སྐད་ སྐད་ ཕྱག་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ དཔེ་ ཡོད།

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

करुणाप्रति बुद्धको असीम बानी

प्रमानवर्तिकाको श्लोक ११९-१३१, कसरी प्रेम र करुणा जस्ता गुणहरू असीम रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

अघिल्लो व्याख्याहरूको सारांश

प्रमानवर्तिकाको श्लोक 107-113, मनबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने विचारलाई खण्डन सहित ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

परमाणु र सास

Pramanavartika को श्लोक 97-106, परमाणुहरु को कारण हो भन्ने विचार को खण्डन सहित ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

शरीर मनको सहयोगी अवस्था होइन

प्रमानवर्तिकाको श्लोक ६९-७९, शरीर र मन एकदमै समान छन् भन्ने धारणालाई खण्डन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्