बाटोमा प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण गर्दै (2012)

विपद्लाई बाटोमा रूपान्तरण गर्ने र दैनिक जीवनमा चिन्तन प्रशिक्षण शिक्षाहरू लागू गर्ने बारे छोटो कुराकानी।

बाटोमा बाधा अड्चनहरु संग काम गर्दै

आध्यात्मिक मार्गमा बाधाहरू हटाउन टोंगलेन ध्यानको साथसाथै शुद्धिकरणको अभ्यास र योग्यताको संचयको प्रयोग गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

अवसरहरू बढ्न

कठिन परिस्थितिहरूलाई आध्यात्मिक विकास र जागरणको लागि अवसरहरूमा रूपान्तरण गर्न विचार प्रशिक्षण प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

दैनिक जीवनमा विचार प्रशिक्षण लागू गर्दै

दैनिक जीवनमा विचार प्रशिक्षण कसरी लागू गर्ने र त्यागलाई उत्तेजित गर्ने सहित ध्यान कुशनभन्दा बाहिरको मार्गको अभ्यास गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्

चार तयारी

हाम्रो बोधचित्ता बढाउने उपायको रूपमा चार तयारीहरू अन्वेषण गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्