योगाचार-स्वतान्त्रिका मध्यमाका

A महायान सिद्धान्त प्रणाली जसले बाह्य वस्तुहरूलाई दाबी गर्दैन, छवटा चेतनाहरूलाई जोड दिन्छ, र अन्ततः अन्तर्निहित अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछ तर परम्परागत रूपमा होइन।