गलत वा गलत जागरूकता (विपर्याय ज्ञान)

आफ्नो गिरफ्तार गरिएको वस्तुको सन्दर्भमा गल्ती भएको मन।