इच्छाशून्यता (अप्रणहिता, तिब्बती: स्मोन पा मेद पा)

यो परम प्रकृति चीजहरूको प्रभावबाट।