सेतो रूप, रातो वृद्धि, र प्राप्ति नजिक कालो

तीन सूक्ष्म मनहरू जो मोटे दिमागहरू पछि प्रकट हुन्छन् र सूक्ष्मतम स्पष्ट प्रकाश मन उत्पन्न हुनु अघि।