हेराइहरू

संलग्न लाई गलत दृष्टिकोण जस्तै व्यक्तिगत पहिचान को दृष्टिकोण र नियम र अभ्यास को दृष्टिकोण, जुन छवटा जरा दुखाइ मध्ये एक हो। (पाली: दिठी, संस्कृत: dṛṣṭi)