नियम र अभ्यास को दृष्टिकोण

टाँसिएको लाई उपदेशहरू र अनुष्ठान गर्नाले साँचो अन्त्य हुन्छ भन्ने विचार। (पाली: सिलब्बत-परमास, संस्कृत: शीलव्रतपरमर्ष)