व्यक्तिगत पहिचानको दृश्य (संक्रमित संग्रहमा आधारित [विकृत] व्यक्तिगत पहिचानको दृश्य, सत्कायादृति, सक्कायादिठ, तिब्बती: 'जिग lta)

अन्तर्निहित अस्तित्व I वा मेरो (प्रासांगिक प्रणाली अनुसार) ग्रहण गर्दै।