व्यक्तिगत पहिचान ग्रहण गर्ने मेरो दृश्य (मामाकारा, तिब्बती: nga yi bar 'dzin pa' i' jig lta)

An पीडादायी दृश्य जसलाई धारण गर्ने कुरालाई मेरो जन्मजात रूपमा अस्तित्वमा राख्छ।