अति अस्पष्ट घटना (अत्यन्तपरोक्ष)

घटना भरपर्दो व्यक्ति वा वैध शास्त्रको गवाहीमा भर परेर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ।