वैध अनुभूति

एक चेतना जसले आफ्नो वस्तुलाई भूल नगरी जान्दछ; एक अपरिवर्तनीय अनुभूति।