वज्रसत्व

A ध्यान देवता जसको अभ्यास संग सम्बन्धित छ शुद्धीकरण विनाशकारी कर्म बीज र अन्य अशुद्धताहरू।