वैभासिका

A आधारभूत सवारी साधन सिद्धान्त प्रणाली जसले दिशात्मक रूपमा अंशहीन कणहरू र चेतनाको अस्थायी रूपमा अंशविहीन क्षणहरूलाई परम सत्यको रूपमा स्वीकार गर्दछ र वास्तवमा स्थापित बाह्य वस्तुहरूलाई जोड दिन्छ।