उपासिका

को महिला अनुयायी बुद्ध जसले शरण लिएको छ र प्रायः सुतिरहेको छ उपदेशहरू.