upasampana (पाली: upasampanna)

भिक्षु वा भिक्षुनीको रूपमा पूर्ण अध्यादेश।