अविश्वसनीय जागरूकता

एक जागरूकता जसले यसको वस्तुलाई सही रूपमा बुझ्दैन र हामीलाई हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्दैन। यसमा सही अनुमानकर्ताहरू, बेवास्ता गर्नेहरू, संदेहर गलत चेतनाहरू।