अशुद्ध कर्म

अभिप्रायको मानसिक कारक अर्हत र शुद्ध-भूमि बोधिसत्वहरूको प्रेरणालाई समर्थन गर्ने सूक्ष्म प्रयास हो। मानसिक शरीर.