शान्ति र अन्तरदृष्टि को संघ

एक मार्ग जसमा निर्ममता र अन्तरदृष्टि दुबै हुन्छ र जसमा परम आनन्द मानसिक र शारीरिक सन्तुष्टि विश्लेषण द्वारा प्रेरित गरिएको छ।