शान्तता र खालीपन मा अन्तरदृष्टि को संघ

खालीपन मा ध्यान एकाग्रता जसमा विश्लेषणात्मक ध्यान विशेष विनम्रता र निर्मलता प्रेरित गरेको छ।