दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र (अपाया)

नरक प्राणी, भोको भूत, वा जनावरको रूपमा पुनर्जन्मको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाहरू।