असामान्य चार सत्य

प्रासांगिकमाध्यमिकहरूले मात्र स्वीकार गरेका चार सत्यहरू। यी वरिपरि केन्द्र सूक्ष्म पीडाहरू.