परम सत्य (परमार्थसत्य, परमाथासक्का, तिब्बती: डोन डैम बडेन पा)

सबै व्यक्तिहरूको अस्तित्वको अन्तिम मोड र घटना; खालीपन; वस्तुहरू जुन सत्य छन् र तिनीहरूको मुख्य ज्ञातकलाई सत्य देखिन्छन्, एक बुद्धि गैर-वैकल्पिक र प्रत्यक्ष रूपमा शून्यता महसुस गर्दछ।