परम प्रकृतिरहित (परमार्थ-निःस्वभावता)

पूर्ण प्रकृतिको गुणस्तर; द परम प्रकृति of घटना जुन परम शुद्धिक चेतनाहरु द्वारा बुझिन्छ।